Download references

Open Access

Enhanced optical output power of blue light-emitting diodes with quasi-aligned gold nanoparticles

Yuanhao Jin, Qunqing Li*, Guanhong Li, Mo Chen, Junku Liu, Yuan Zou, Kaili Jiang and Shoushan Fan

Nanoscale Research Letters 2014, 9:7  doi:10.1186/1556-276X-9-7

Include


Format