Download references

Open Access

Fabrication of cubic PtCu nanocages and their enhanced electrocatalytic activity towards hydrogen peroxide

Liangliang Tian, Xiaohui Zhong, Wanping Hu, Bitao Liu* and Yunfeng Li

Nanoscale Research Letters 2014, 9:68  doi:10.1186/1556-276X-9-68

Include


Format