Download references

Open Access

Resistivity dependence of magnetoresistance in Co/ZnO films

Zhi-Yong Quan, Li Zhang, Wei Liu, Hao Zeng and Xiao-Hong Xu*

Nanoscale Research Letters 2014, 9:6  doi:10.1186/1556-276X-9-6

Include


Format