Open Access Email this article to a friend

Raman enhancement by graphene-Ga2O3 2D bilayer film

Yun Zhu, Qing-Kai Yu, Gu-Qiao Ding*, Xu-Guang Xu, Tian-Ru Wu, Qian Gong, Ning-Yi Yuan, Jian-Ning Ding, Shu-Min Wang, Xiao-Ming Xie and Mian-Heng Jiang

Nanoscale Research Letters 2014, 9:48  doi:10.1186/1556-276X-9-48

Fields marked * are required


Multiple email addresses should be separated with commas or semicolons.
How can I ensure that I receive Nanoscale Research Letters's emails?