Open Access Open Badges Nano Express

Raman enhancement by graphene-Ga2O3 2D bilayer film

Yun Zhu, Qing-Kai Yu, Gu-Qiao Ding*, Xu-Guang Xu, Tian-Ru Wu, Qian Gong, Ning-Yi Yuan, Jian-Ning Ding, Shu-Min Wang, Xiao-Ming Xie and Mian-Heng Jiang

Nanoscale Research Letters 2014, 9:48  doi:10.1186/1556-276X-9-48

Article Metrics

2351
Total accesses

Article metric FAQ

Accesses  

  • Last 30 days: 90 accesses
  • Last 365 days: 1032 accesses
  • All time: 2351 accesses

These numbers are accesses on SpringerOpen websites only, and an underestimate of total usage. More information

Open Badges