Download references

Open Access Open Badges

Significantly enhanced dye removal performance of hollow tin oxide nanoparticles via carbon coating in dark environment and study of its mechanism

Shuanglei Yang, Zhaohui Wu, LanPing Huang, Banghong Zhou, Mei Lei, Lingling Sun, Qingyong Tian, Jun Pan, Wei Wu* and Hongbo Zhang*

Nanoscale Research Letters 2014, 9:442  doi:10.1186/1556-276X-9-442

Include


Format