Download references

Open Access Highly Accessed Open Badges

Simple fabrication of N-doped mesoporous TiO2 nanorods with the enhanced visible light photocatalytic activity

Xiufeng Zhou, Juan Lu, Jingjing Jiang, Xiaobin Li, Mengna Lu, Guotao Yuan, Zuoshan Wang*, Min Zheng and Hyo Jin Seo*

Nanoscale Research Letters 2014, 9:34  doi:10.1186/1556-276X-9-34

Include


Format