Download references

Open Access

Tunable nonlinear optical properties in nanocrystalline Si/SiO2 multilayers under femtosecond excitation

Pei Zhang, Xiaowei Zhang, Jie Xu, Weiwei Mu, Jun Xu*, Wei Li and Kunji Chen

Nanoscale Research Letters 2014, 9:28  doi:10.1186/1556-276X-9-28

Include


Format