Download references

Open Access Highly Accessed

Graphene’s cousin: the present and future of graphane

Chao Zhou, Sihao Chen*, Jianzhong Lou*, Jihu Wang, Qiujie Yang, Chuanrong Liu, Dapeng Huang and Tonghe Zhu

Nanoscale Research Letters 2014, 9:26  doi:10.1186/1556-276X-9-26

Include


Format