Download references

Open Access

Structural and optical characterizations of InPBi thin films grown by molecular beam epitaxy

Yi Gu, Kai Wang, Haifei Zhou, Yaoyao Li, Chunfang Cao, Liyao Zhang, Yonggang Zhang, Qian Gong* and Shumin Wang*

Nanoscale Research Letters 2014, 9:24  doi:10.1186/1556-276X-9-24

Include


Format