Download references

Open Access Open Badges

Possibility of graphene growth by close space sublimation

Mykola V Sopinskyy*, Viktoriya S Khomchenko, Viktor V Strelchuk, Andrii S Nikolenko, Genadiy P Olchovyk, Volodymyr V Vishnyak and Viktor V Stonis

Nanoscale Research Letters 2014, 9:182  doi:10.1186/1556-276X-9-182

Include


Format