Download references

Open Access

The situ preparation of silica nanoparticles on the surface of functionalized graphene nanoplatelets

Jiani Li, Kejing Yu*, Kun Qian, Haijian Cao, Xuefeng Lu and Jie Sun

Nanoscale Research Letters 2014, 9:172  doi:10.1186/1556-276X-9-172

Include


Format