Download references

Open Access

AlGaInP light-emitting diodes with SACNTs as current-spreading layer

Xia Guo*, Chun Wei Guo, Yuan Hao Jin, Yu Chen, Qun Qing Li and Shou Shan Fan

Nanoscale Research Letters 2014, 9:171  doi:10.1186/1556-276X-9-171

Include


Format