Download references

Open Access Open Badges

Capillary-driven surface-enhanced Raman scattering (SERS)-based microfluidic chip for abrin detection

Hao Yang, Min Deng, Shan Ga, Shouhui Chen, Lin Kang, Junhong Wang, Wenwen Xin, Tao Zhang, Zherong You, Yuan An, Jinglin Wang* and Daxiang Cui*

Nanoscale Research Letters 2014, 9:138  doi:10.1186/1556-276X-9-138

Include


Format