Download references

Open Access

Electrical and optical properties of binary CN x nanocone arrays synthesized by plasma-assisted reaction deposition

Xujun Liu, Leilei Guan, Xiaoniu Fu, Yu Zhao, Jiada Wu and Ning Xu*

Nanoscale Research Letters 2014, 9:135  doi:10.1186/1556-276X-9-135

Include


Format