Download references

Open Access Open Badges

Facile preparation of highly luminescent CdTe quantum dots within hyperbranched poly(amidoamine)s and their application in bio-imaging

Yunfeng Shi*, Lin Liu*, Huan Pang*, Hongli Zhou, Guanqing Zhang, Yangyan Ou, Xiaoyin Zhang, Jimin Du and Wangchuan Xiao

Nanoscale Research Letters 2014, 9:115  doi:10.1186/1556-276X-9-115

Include


Format