Download references

Open Access

ZnO nanosheet arrays constructed on weaved titanium wire for CdS-sensitized solar cells

Cuncun Wu, Lin Wei, Yitan Li, Chang Liu, Jun Jiao, Yanxue Chen* and Liangmo Mei

Nanoscale Research Letters 2014, 9:112  doi:10.1186/1556-276X-9-112

Include


Format