Download references

Open Access Highly Accessed

Facile synthesis and optical properties of polymer-laced ZnO-Au hybrid nanoparticles

XianHong Wang, XiaoYan Zhang, WenZheng Cheng, HongQin Shao, Xiao Liu, XueMei Li, HongLing Liu* and JunHua Wu*

Nanoscale Research Letters 2014, 9:109  doi:10.1186/1556-276X-9-109

Include


Format