Open Access Highly Accessed Nano Express

In situ accurate control of 2D-3D transition parameters for growth of low-density InAs/GaAs self-assembled quantum dots

Mi-Feng Li*, Ying Yu, Ji-Fang He, Li-Juan Wang, Yan Zhu, Xiang-jun Shang, Hai-Qiao Ni and Zhi-Chuan Niu*

Nanoscale Research Letters 2013, 8:86  doi:10.1186/1556-276X-8-86

Accesses  

  • Last 30 days: 43 accesses
  • Last 365 days: 1542 accesses
  • All time: 2316 accesses

Cited by