Download references

Open Access Highly Accessed Open Badges

Efficiency enhancements in Ag nanoparticles-SiO2-TiO2 sandwiched structure via plasmonic effect-enhanced light capturing

Jinxia Xu, Xiangheng Xiao*, Andrey L Stepanov, Fen Ren, Wei Wu, Guangxu Cai, Shaofeng Zhang, Zhigao Dai, Fei Mei and Changzhong Jiang*

Nanoscale Research Letters 2013, 8:73  doi:10.1186/1556-276X-8-73

Include


Format