Download references

Open Access

Efficient PbS/CdS co-sensitized solar cells based on TiO2 nanorod arrays

Yitan Li, Lin Wei, Xiya Chen, Ruizi Zhang, Xing Sui, Yanxue Chen*, Jun Jiao and Liangmo Mei

Nanoscale Research Letters 2013, 8:67  doi:10.1186/1556-276X-8-67

Include


Format