Download references

Open Access Highly Accessed Open Badges

The influence of type-I and type-II triplet multiple quantum well structure on white organic light-emitting diodes

Bo Zhao, Zisheng Su, Wenlian Li*, Bei Chu*, Fangming Jin, Xingwu Yan, Tianyou Zhang, Feng Zhang, Di Fan, Yuan Gao, Junbo Wang, Huachun Pi and Jianzhuo Zhu

Nanoscale Research Letters 2013, 8:529  doi:10.1186/1556-276X-8-529

Include


Format