Download references

Open Access Open Badges

Space electric field concentrated effect for Zr:SiO2 RRAM devices using porous SiO2 buffer layer

Kuan-Chang Chang, Jen-wei Huang*, Ting-Chang Chang*, Tsung-Ming Tsai, Kai-Huang Chen, Tai-Fa Young, Jung-Hui Chen, Rui Zhang, Jen-Chung Lou, Syuan-Yong Huang, Yin-Chih Pan, Hui-Chun Huang, Yong-En Syu, Der-Shin Gan, Ding-Hua Bao and Simon M Sze

Nanoscale Research Letters 2013, 8:523  doi:10.1186/1556-276X-8-523

Include


Format