Download references

Open Access

Homogeneous crystalline FeSi2 films of c (4 × 8) phase grown on Si (111) by reactive deposition epitaxy

Zhi-Qiang Zou*, Li-Min Sun*, Gao-Ming Shi, Xiao-Yong Liu and Xu Li

Nanoscale Research Letters 2013, 8:510  doi:10.1186/1556-276X-8-510

Include


Format