Download references

Open Access Open Badges

Highly uniform hole spacing micro brushes based on aligned carbon nanotube arrays

Zhi Yang, Xingzhong Zhu, Xiaolu Huang, Yingwu Cheng, Yun Liu, Huijuan Geng, Yue Wu, Yanjie Su, Hao Wei* and Yafei Zhang*

Nanoscale Research Letters 2013, 8:501  doi:10.1186/1556-276X-8-501

Include


Format