Download references

Open Access Highly Accessed Open Badges

Memristive properties of hexagonal WO3 nanowires induced by oxygen vacancy migration

Xiongwu He, Yanling Yin, Jie Guo, Huajun Yuan, Yuehua Peng, Yong Zhou, Ding Zhao, Kuo Hai, Weichang Zhou and Dongsheng Tang*

Nanoscale Research Letters 2013, 8:50  doi:10.1186/1556-276X-8-50

Include


Format