Open Access Highly Accessed Nano Express

Memristive properties of hexagonal WO3 nanowires induced by oxygen vacancy migration

Xiongwu He, Yanling Yin, Jie Guo, Huajun Yuan, Yuehua Peng, Yong Zhou, Ding Zhao, Kuo Hai, Weichang Zhou and Dongsheng Tang*

Nanoscale Research Letters 2013, 8:50  doi:10.1186/1556-276X-8-50

Accesses  

  • Last 30 days: 89 accesses
  • Last 365 days: 1300 accesses
  • All time: 3958 accesses