Download references

Open Access Highly Accessed Open Badges

High performance of graphene oxide-doped silicon oxide-based resistance random access memory

Rui Zhang, Kuan-Chang Chang, Ting-Chang Chang*, Tsung-Ming Tsai, Kai-Huang Chen, Jen-Chung Lou, Jung-Hui Chen*, Tai-Fa Young, Chih-Cheng Shih, Ya-Liang Yang, Yin-Chih Pan, Tian-Jian Chu, Syuan-Yong Huang, Chih-Hung Pan, Yu-Ting Su, Yong-En Syu and Simon M Sze

Nanoscale Research Letters 2013, 8:497  doi:10.1186/1556-276X-8-497

Include


Format