Download references

Open Access Open Badges

Fabrication of nanowire network AAO and its application in SERS

Qi Jiwei, Li Yudong, Yang Ming, Wu Qiang, Chen Zongqiang, Peng Jingyang, Liu Yue, Wang Wudeng, Yu Xuanyi, Sun Qian* and Xu Jingjun*

Nanoscale Research Letters 2013, 8:495  doi:10.1186/1556-276X-8-495

Include


Format