Open Access Nano Express

Fabrication of nanowire network AAO and its application in SERS

Qi Jiwei, Li Yudong, Yang Ming, Wu Qiang, Chen Zongqiang, Peng Jingyang, Liu Yue, Wang Wudeng, Yu Xuanyi, Sun Qian* and Xu Jingjun*

Nanoscale Research Letters 2013, 8:495  doi:10.1186/1556-276X-8-495

Article Metrics

1766
Total accesses


1
BioMed Central citations

Article metric FAQ

Accesses  

  • Last 30 days: 69 accesses
  • Last 365 days: 848 accesses
  • All time: 1766 accesses

These numbers are accesses on SpringerOpen websites only, and an underestimate of total usage. More information

Cited by

SpringerOpen: 1 citation