Download references

Open Access Highly Accessed Open Badges

Effects of cobalt precursor on pyrolyzed carbon-supported cobalt-polypyrrole as electrocatalyst toward oxygen reduction reaction

Xianxia Yuan*, Xin-Xin Hu, Xin-Long Ding, Hai-Chuan Kong, Hao-Dong Sha, He Lin, Wen Wen, Guangxia Shen, Zhi Guo, Zi-Feng Ma and Yong Yang

Nanoscale Research Letters 2013, 8:478  doi:10.1186/1556-276X-8-478

Include


Format