Open Access Highly Accessed Nano Express

Effects of cobalt precursor on pyrolyzed carbon-supported cobalt-polypyrrole as electrocatalyst toward oxygen reduction reaction

Xianxia Yuan*, Xin-Xin Hu, Xin-Long Ding, Hai-Chuan Kong, Hao-Dong Sha, He Lin, Wen Wen, Guangxia Shen, Zhi Guo, Zi-Feng Ma and Yong Yang

Nanoscale Research Letters 2013, 8:478  doi:10.1186/1556-276X-8-478

Accesses  

  • Last 30 days: 112 accesses
  • Last 365 days: 2389 accesses
  • All time: 2389 accesses