Download references

Open Access

Dirac cone in α -graphdiyne: a first-principles study

Xiaoning Niu, Xingze Mao, Dezheng Yang, Zhiya Zhang, Mingsu Si* and Desheng Xue

Nanoscale Research Letters 2013, 8:469  doi:10.1186/1556-276X-8-469

Include


Format