Download references

Open Access Open Badges

Wurtzite copper-zinc-tin sulfide as a superior counter electrode material for dye-sensitized solar cells

Jun Kong, Zheng-Ji Zhou*, Mei Li, Wen-Hui Zhou, Sheng-Jie Yuan, Rong-Yue Yao, Yang Zhao and Si-Xin Wu*

Nanoscale Research Letters 2013, 8:464  doi:10.1186/1556-276X-8-464

Include


Format