Download references

Open Access Open Badges

Large-area high-performance SERS substrates with deep controllable sub-10-nm gap structure fabricated by depositing Au film on the cicada wing

Qi Jiwei, Li Yudong, Yang Ming, Wu Qiang, Chen Zongqiang, Wang Wudeng, Lu Wenqiang, Yu Xuanyi, Xu Jingjun* and Sun Qian*

Nanoscale Research Letters 2013, 8:437  doi:10.1186/1556-276X-8-437

Include


Format