Download references

Open Access

Low-temperature precipitation synthesis of flower-like ZnO with lignin amine and its optical properties

Ting-Ting Miao, Dong-Xiao Sun, Yuan-Ru Guo*, Chuan Li, Yan-Li Ma, Gui-Zhen Fang and Qing-Jiang Pan*

Nanoscale Research Letters 2013, 8:431  doi:10.1186/1556-276X-8-431

Include


Format