Download references

Open Access

Ferromagnetism in exfoliated tungsten disulfide nanosheets

Xingze Mao, Yan Xu, Qixin Xue, Weixiao Wang and Daqiang Gao*

Nanoscale Research Letters 2013, 8:430  doi:10.1186/1556-276X-8-430

Include


Format