Download references

Open Access Highly Accessed Open Badges

ZnO nanoneedle/H2O solid-liquid heterojunction-based self-powered ultraviolet detector

Qinghao Li, Lin Wei, Yanru Xie, Kai Zhang, Lei Liu, Dapeng Zhu, Jun Jiao, Yanxue Chen*, Shishen Yan, Guolei Liu and Liangmo Mei

Nanoscale Research Letters 2013, 8:415  doi:10.1186/1556-276X-8-415

Include


Format