Download references

Open Access

Magnetic resonance of the NiFe2O4 nanoparticles in the gigahertz range

Zhenhua Shi, Jing Zhang, Daqiang Gao, Zhonghua Zhu, Zhaolong Yang, Zhipeng Zhang and Desheng Xue*

Nanoscale Research Letters 2013, 8:404  doi:10.1186/1556-276X-8-404

Include


Format