Download references

Open Access

Self-assembled HCV core virus-like particles targeted and inhibited tumor cell migration and invasion

Xiang Li*, Xuehe Xu, Aihui Jin, Qunying Jia, Huaibin Zhou, Shuai Kang, Yongliang Lou, Jimin Gao* and Jianxin Lu*

Nanoscale Research Letters 2013, 8:401  doi:10.1186/1556-276X-8-401

Include


Format