Download references

Open Access

Electrochemically hydrogenated TiO2 nanotubes with improved photoelectrochemical water splitting performance

Chen Xu, Ye Song, Linfeng Lu, Chuanwei Cheng, Dongfang Liu, Xiaohong Fang, Xiaoyuan Chen, Xufei Zhu* and Dongdong Li*

Nanoscale Research Letters 2013, 8:391  doi:10.1186/1556-276X-8-391

Include


Format