Open Access Highly Accessed Nano Express

Fabrication and photoresponse of ZnO nanowires/CuO coaxial heterojunction

Jen-Kai Wu, Wei-Jen Chen, Yuan Huei Chang*, Yang Fang Chen, Da-Ren Hang*, Chi-Te Liang* and Jing-Yu Lu

Nanoscale Research Letters 2013, 8:387  doi:10.1186/1556-276X-8-387

Accesses  

  • Last 30 days: 97 accesses
  • Last 365 days: 1331 accesses
  • All time: 1331 accesses