Open Access Highly Accessed Nano Express

Controllable synthesis of ZnO nanostructures on the Si substrate by a hydrothermal route

Jing-Jing Dong*, Chun-Yang Zhen, Hui-Ying Hao, Jie Xing, Zi-Li Zhang, Zhi-Yuan Zheng and Xing-Wang Zhang

Nanoscale Research Letters 2013, 8:378  doi:10.1186/1556-276X-8-378

Accesses  

  • Last 30 days: 137 accesses
  • Last 365 days: 1276 accesses
  • All time: 1276 accesses