Download references

Open Access Open Badges

Magnetoelectricity in CoFe2O4 nanocrystal-P(VDF-HFP) thin films

Xiaohua Liu, Shuangyi Liu, Myung-Geun Han, Lukas Zhao, Haiming Deng, Jackie Li, Yimei Zhu, Lia Krusin-Elbaum and Stephen O’Brien*

Nanoscale Research Letters 2013, 8:374  doi:10.1186/1556-276X-8-374

Include


Format