Download references

Open Access Highly Accessed Open Badges

InAs/GaAs quantum dots with wide-range tunable densities by simply varying V/III ratio using metal-organic chemical vapor deposition

Senlin Li, Qingqing Chen, Shichuang Sun, Yulian Li, Qiangzhong Zhu, Juntao Li, Xuehua Wang, Junbo Han, Junpei Zhang, Changqing Chen and Yanyan Fang*

Nanoscale Research Letters 2013, 8:367  doi:10.1186/1556-276X-8-367

Include


Format