Download references

Open Access

Electronic structures and optical properties for Ag-N-codoped ZnO nanotubes

Xian-Yang Feng, Chang-Wen Zhang, Xi-Jin Xu and Pei-Ji Wang*

Nanoscale Research Letters 2013, 8:365  doi:10.1186/1556-276X-8-365

Include


Format