Open Access Nano Express

Investigation of bulk hybrid heterojunction solar cells based on Cu(In,Ga)Se2 nanocrystals

Yu-Ting Yen, Yi-Kai Lin, Shu-Hao Chang, Hwen-Fen Hong, Hsing-Yu Tuan* and Yu-Lun Chueh*

Nanoscale Research Letters 2013, 8:329  doi:10.1186/1556-276X-8-329

Accesses  

  • Last 30 days: 79 accesses
  • Last 365 days: 1046 accesses
  • All time: 1046 accesses