Download references

Open Access

OPAA template-directed synthesis and optical properties of metal nanocrystals

Xiu-chun Yang*, Jun-wei Hou, Yan Liu, Miao-miao Cui and Wei Lu

Nanoscale Research Letters 2013, 8:328  doi:10.1186/1556-276X-8-328

Include


Format