Download references

Open Access

A comparative in vitro evaluation of self-assembled PTX-PLA and PTX-MPEG-PLA nanoparticles

Fei Cui, Yang Li, Shuifan Zhou, Mengmeng Jia, Xiangrui Yang, Fei Yu, Shefang Ye, Zhenqing Hou* and Liya Xie*

Nanoscale Research Letters 2013, 8:301  doi:10.1186/1556-276X-8-301

Include


Format