Open Access Nano Express

A comparative in vitro evaluation of self-assembled PTX-PLA and PTX-MPEG-PLA nanoparticles

Fei Cui, Yang Li, Shuifan Zhou, Mengmeng Jia, Xiangrui Yang, Fei Yu, Shefang Ye, Zhenqing Hou* and Liya Xie*

Nanoscale Research Letters 2013, 8:301  doi:10.1186/1556-276X-8-301

Accesses  

  • Last 30 days: 72 accesses
  • Last 365 days: 1175 accesses
  • All time: 1175 accesses